Beschrijving

**TERMIJN IS VERLOPEN PER 07-02-2024. ER KAN NIET MEER WORDEN GEREAGEERD**Te Huur Buitenterrein Eendrachtslaan 280


Datum publicatie: 17 januari 2024


De gemeente Utrecht (‘’de gemeente’’) zoekt een tijdelijke huurder voor een deel van het buitenterrein, (met klinkers verhard terrein, gedeeltelijk omheind) onderdeel van het kantoor-/bedrijfscomplex aan de Eendrachtslaan 280/Zeehaenkade 50 te Utrecht. Hiervoor schrijft de gemeente een openbare selectie uit. Op deze manier kunnen alle geïnteresseerden via een toetsbare en transparante selectieprocedure meedingen.


Objectinformatie

Adres: Eendrachtlaan 280/Zeehaenkade 50 te Utrecht.

Kadastrale kenmerken: Gemeente Utrecht, sectie R, nummer 669, 670 en 736 (gedeeltelijk).

Bestemming en gebruik: Perceel grond ten behoeve van opslag van bedrijfsvoorraad. Opslag mag alleen zien op roerende zaken en geen grondstoffen bevatten die direct contact maken met de bodem dan wel een gevaar kunnen opleveren tot bodem/milieuverontreiniging. Gebruik ten behoeve van een (betaalde) parkeerfaciliteit voor individuele auto’s/bezoekers is niet toegestaan.

Oppervlakte: In overleg, vanaf ca. 4.000 m2.

Deelverhuur mogelijk: Nee.


Huurvoorwaarden

Huuringangsdatum: In overleg, zo spoedig mogelijk.

Huurtermijn: Tijdelijke huurperiode van 1 jaar met aansluitende verlengingen van telkens 1 maand.

Opzegtermijn: Tenminste 1 maand.

Huurprijs: € 22,50 per m2 per jaar exclusief BTW.

BTW: Als niet geopteerd kan worden voor een met BTW belaste huurprijs wordt de huurprijs ter compensatie van het financiële nadeel dat verhuurder hierdoor lijdt met een nader te bepalen percentage verhoogd.

Servicekosten: Geen, verhuurder verzorgd geen bijkomende leveringen en diensten.

Indexering: Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, verhoogd op basis van het CPI-prijsindexcijfer zoals wordt gepubliceerd door het CBS.

Betalingen: Per maand vooruit te voldoen.

Zekerheidsstelling: Uitgangspunt is een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van een bruto kwartaalverplichting.

Opleveringsniveau: In de staat waarin het de ruimte zich op de huuringangsdatum bevindt.

Bijzondere huurvoorwaarden: Het betreft tijdelijke verhuur in afwachting van plannen voor herontwikkeling. Het object dient na de huurperiode van 1 jaar op een door verhuurder te bepalen moment beschikbaar te zijn om de plannen ten uitvoer te brengen. Het is de Huurder bekend dat er een perceel grond verhuurd wordt, dat de verhuur tijdelijk van aard is en dat een huurder na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode geen enkel beroep op huurbescherming in welke hoedanigheid dan ook toekomt. Het oprichten van tijdelijke bouwwerken is niet toegestaan, het gehuurde dient te worden gebruikt in de staat waarin het zich op de huuringangsdatum bevindt conform die hierboven weergegeven bestemming. Er is geen mogelijkheid voor aansluitingen elektriciteit en/of water.

Huurovereenkomst: Conform standaard model Gemeente Utrecht met aanvullingen met het oog op de tijdelijkheid en de herontwikkeling.

Voorbehoud: Bestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst, waarvan een Bibob procedure onderdeel kan uitmaken.


Selectiecriteria

De gemeente Utrecht beoordeelt inschrijvingen op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria. De criteria zijn opgebouwd uit randvoorwaardelijke criteria (voldoet u niet aan één van deze criteria dan maakt u geen aanspraak op een aanbieding vanuit de gemeente Utrecht) en aanvullende criteria. Ten overvloede zij erop gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.


Randvoorwaardelijke criteria

Niet accepteren van de (bijzondere) huurvoorwaarden zoals hierboven weergegeven en de huurovereenkomst conform het standaard model van de gemeente Utrecht - K.O

Niet accepteren van het voorbehoud bestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst - K.O

Geen positief advies voortvloeiend uit een eventuele Bibop procedure - K.O

De functie die een inschrijver voor ogen heeft niet voldoet aan bestemming van het bestemmingsplan dan wel de bestemming van het gehuurde - K.O


K.O. betekent ‘knock out’-criterium. (Voldoet u niet aan één van deze criteria, dan komt u niet in aanmerking voor een aanbieding vanuit de gemeente Utrecht.)


Aanvullende criteria

De functie die een huurder voor ogen heeft niet passend is op de locatie en/of dat de openbare orde en veiligheid in het geding kan komen - 50%

De toevoer van de bedrijfsvoorraad en exploitatie van het gehuurde dient zo min mogelijk overlast gevend te zijn voor de omgeving - 50%


Wilt u aanspraak maken op aanbieding van verhuur?

Indien u in aanmerking wilt komen voor het huren van het object dan dient u uw interesse en onderbouwing uiterlijk voor 7 februari 13:00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan Jan Buwalda via XXX, onder vermelding van ”Interesse huur Eendrachtaan 280/Zeehaenkade 50 te Utrecht”. Indien uw bericht na deze termijn wordt ontvangen, wordt u niet meer meegenomen als geïnteresseerde in de selectieprocedure. Het staat de gemeente vrij om op ieder moment de procedure te beëindigen en niet over te gaan tot een aanbieding van verhuur. U heeft in een dergelijk geval geen enkel recht op vergoeding van kosten en/of schade op welke wijze dan ook.


Beoordeling van uw reactie

De gemeente zal uw gemotiveerde reactie beoordelen. De beoordeling zal plaatsvinden door de behandelend assetmanager (Jan Buwalda). De teamleider assetmanagement die niet betrokken is bij dit dossier zal als tweede beoordelaar optreden.


Er kunnen zich dan twee situaties voordoen:

  1. U voldoet aan de gestelde criteria en heeft de hoogste score. De gemeente Utrecht beoordeeld u als meest geschikte potentiële huurder. De gemeente kan dan de stukken opvragen waaruit u kan aantonen dat u voldoet aan de gestelde criteria. Deze stukken dient u binnen 5 werkdagen op verzoek van de gemeente toe te sturen. De gemeente zal u uitnodigen voor een verificatiegesprek. Indien het verificatiegesprek positief is zal de gemeente u een huurvoorstel doen toekomen. Indien de als eerste geëindigde geïnteresseerde afvalt kan de gemeente besluiten de als tweede geëindigde geïnteresseerde uit te nodigen voor een verificatiegesprek, of de hele procedure opnieuw op te starten. 
  2. U voldoet niet aan de gestelde criteria of heeft niet de hoogste score. U maakt dan geen aanspraak op aanhuur van de ruimte en de gemeente zal u hierover informeren

Voor deze deelnemers bestaat de mogelijkheid om in rechte op te komen tegen dit bericht van afwijzing, uitsluitend door het aanhangig maken van een procedure in kort geding bij de Voorzieningenrechter in Utrecht. De termijn hiervoor is gesteld op twintig kalenderdagen na de verzenddatum van het bericht van afwijzing. Deze termijn is een vervaltermijn, waarna de deelnemers niet meer in rechte kunnen opkomen tegen de afwijzing.


Er meldt zich geen gegadigde binnen de gestelde termijn

Indien zich gedurende de hierboven gestelde reactietermijn van 20 dagen geen gegadigden melden blijft deze openbare selectie open en is de gemeente Utrecht gerechtigd een huurovereenkomst aan te gaan met de eerste gegadigde die zich meldt.


Vragen?

Bij vragen, neem contact op met XXX via XXX.

Oppervlakte 0 m2
Capaciteit 0 personen
Aantal ruimtes 1 ruimtes
  • Locatiesoort:
    Openbare inschrijvingen ▪ Gemeente panden ▪ Terreinen