Beschrijving

** TERMIJN IS VERLOPEN PER 29-03-2024 ER KAN NIET MEER WORDEN GEREAGEERD **


Te Huur: kantine/ clubgebouw aan de Loevenhoutsedijk 6 te Utrecht

 

Datum publicatie: 29-02-2024


De Vastgoedorganisatie van de gemeente Utrecht zoekt een huurder voor het clubgebouw aan de Loevenhoutsedijk 6, 3552 XE te Utrecht.

Hiervoor schrijft de gemeente een openbare selectie uit. Op deze manier kunnen alle geïnteresseerden via een toetsbare en transparante selectieprocedure meedingen.


Objectinformatie

Adres: Loevenhoutsedijk 6, 3552 XE, Utrecht.

Kadastrale kenmerken: Gemeente UTT00, sectie H, nummer 2729

Bestemming en gebruik: Sport

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. het uitoefenen van sportactiviteiten;
 2. met de sportactiviteiten samenhangende ondergeschikte detailhandel;
 3. met de sportactiviteiten samenhangende additionele horeca;
 4. ter plaatse van de specifieke functieaanduiding 'parkeerterrein' tevens voor een parkeerterrein;
 5. buitenschoolse opvang;
 6. buurtactiviteiten;
 7. water, waterbeheer en waterberging;
 8. voorzieningen die bij de bestemming horen zoals verkeers-, parkeer-, nuts- en groenvoorzieningen.

Meer informatie is te vinden op: Bestemmingsplannen | gemeente Utrecht

Oppervlakte: ca. 186 m² bruto vloeroppervlak/verhuurbaar vloeroppervlak

Deelverhuur mogelijk: ja

Het pand bestaat uit een vergaderruimte, kantine met keuken en terras, toiletruimte en berging. Het is mogelijk om een deel van het pand te huren: dat wil zeggen de vergaderruimte met gebruik van de toiletruimtes OF de kantine met keuken en terras, toiletruimtes en berging.  


---

Het te huren object ‘kantine / clubgebouw’ bestaat uit twee ruimtes. Het betreft een vergader- of kantoorruimte en een kantine (inclusief toiletruimte, keuken, berging en dakterras) die zich respectievelijk bevinden op de begane grond en op de eerste verdieping. De kantine is te bereiken via een trap. In het gebouw is geen lift aanwezig.


De kantine bevindt zich boven kleedkamers. Deze kleedkamers zijn in gebruik bij huurders van de tijdelijke sporthal en maken geen onderdeel uit van dit verhuurobject.

Gezien de ligging en de connectie met de tijdelijke sporthal en sportpark Loevenhoutsedijk, heeft verhuring aan sportverenigingen of sport gerelateerde organisaties die gebruik maken van de tijdelijke sporthal of de velden gelegen op sportpark Loevenhoutsedijk de sterke voorkeur. 

---


Huurvoorwaarden

Huuringangsdatum: Streefdatum 1 juli 2024

Huurtermijn: 5 jaar, gevolgd door aansluitende verlengingstermijnen die gelijk is aan de instandhoudingstermijn van de tijdelijke sporthal. Tijdelijke sporthal is vergund voor maximaal 10 jaar, met als einddatum 5 september 2033.

Opzegtermijn: tenminste 12 maanden

Huurprijs: € 85,- per m2 per jaar exclusief BTW. Op grond van het Uitvoeringsprogramma Utrechtse Binnensport 2024-2030. Dat komt neer op een bedrag van €15.810,- per jaar, oftewel €1.317,50 per maand (voor het hele huurobject).

BTW: Indien niet geopteerd kan worden voor een met BTW belaste huurprijs wordt de huurprijs ter compensatie van het financiële nadeel dat verhuurder hierdoor lijdt met een nader te bepalen percentage verhoogd.

Servicekosten: Niet van toepassing, de huurder sluit zelf voor eigen rekening en risico leveringsovereenkomsten en servicecontracten af.

Indexering: De huurprijs wordt jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum verhoogd op basis van het CPI-prijsindexcijfer zoals wordt gepubliceerd door het CBS.

Betalingen: Per kwartaal vooruit te voldoen.

Zekerheidsstelling: waarborgsom of bankgarantie ter grootte van een bruto kwartaalverplichting.

Opleveringsniveau: In de staat waarin het de ruimte zich op de huuringangsdatum bevindt. Deze staat zal met verhuurder en huurder bij ingangsdatum vastgelegd worden aan de foto's.

Bijzondere huurvoorwaarden: Einddatum 5 september 2033. De huurovereenkomst is onlosmakelijk verbonden aan het gebruik van de sportvelden en/ of de tijdelijke sporthal. Beëindiging van de huurovereenkomst vindt ook plaats, indien de gebruiksovereenkomst voor sportvelden/ sporthal wordt opgezegd.

Huurovereenkomst: Conform standaard model Gemeente Utrecht, gebaseerd op het ROZ-model 2015 met de daarbij behorende Algemene Bepalingen. (inclusief bijzondere huurvoorwaarden)

Voorbehoud: Bestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst, waarvan een Bibop procedure onderdeel kan uitmaken.


Selectiecriteria

De gemeente Utrecht beoordeelt inschrijvingen op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria. De criteria zijn opgebouwd uit randvoorwaardelijke criteria (voldoet u aan één van deze criteria dan maakt u geen aanspraak op een aanbieding vanuit de gemeente Utrecht (K.O. betekent ‘knock out’)) en aanvullende criteria. Ten overvloede zij erop gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.


Randvoorwaardelijke criteria

 • Het niet accepteren van de huurvoorwaarden zoals hierboven weergegeven en de huurovereenkomst conform het standaard model van de gemeente Utrecht en de bijzondere huurvoorwaarden - K.O.
 • Het niet accepteren van het voorbehoud bestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst - K.O.
 • Geen positief advies voortvloeiend uit een eventuele Bibop procedure - K.O.
 • Het (beoogde) gebruik voldoet niet aan het bestemmingsplan - K.O.
 • De functie in het gehuurde is niet passend op de locatie en/of de sportaccommodatie bijvoorbeeld omdat algemeen bekend is dat (parkeer)overlast kan worden verwacht in de omgeving en daardoor met succes bezwaar mogelijk is, danwel dat de openbare orde en veiligheid in het geding komt - K.O.
 • Het geven van onvoldoende informatie (ook na vragen) - K.O.
 • Gegadigde is een (maatschappelijke) organisatie met winstoogmerk - K.O.
 • De activiteiten zijn van dien aard dat de ruimtes bouwkundig en installatietechnisch aangepast moeten worden - K.O.


Aanvullende criteria

 • Gegadigde maakt gebruik van de sportvoorzieningen op sportpark Loevenhoutsedijk - 25 punten
 • Gegadigde voorkeur heeft voor huren van het hele object - 15 punten
 • Gegadigde werkt samen met andere partijen op sportpark Loevenhoutsedijk en gebruikt de ruimte functioneel, onder meer door de ruimte als ontmoetingsruimte in te zetten voor sportverenigingen, die gebruik maken van het sportpark - 25 punten
 • Gegadigde wenst afwijkende voorwaarden en condities ten opzichte van de objectinformatie - -20 punten (aftrek)Uitleg scores:

Maximaal aantal punten wordt toegekend indien volledig wordt voldaan aan het criterium. Geen punten worden gegeven indien niet aan het criterium wordt voldaan. Een deel van de punten wordt toegekend wanneer gedeeltelijk wordt voldaan.


Wilt u aanspraak maken op aanbieding van verhuur?

Indien u in aanmerking wilt komen voor het huren van het object dan dient u uw interesse en onderbouwing uiterlijk voor 29 maart, 13:00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan Ans Sommers via ans.sommers@utrecht.nl, onder vermelding van ”Interesse huur Sportclubhuis Loevenhoutsedijk 6”. Indien uw bericht na deze termijn wordt ontvangen, wordt u niet meer meegenomen als geïnteresseerde in de selectieprocedure. Het staat de gemeente vrij om op ieder moment de procedure te beëindigen en niet over te gaan tot een aanbieding van verhuur. U heeft in een dergelijk geval geen enkel recht op vergoeding van kosten en/of schade op welke wijze dan ook.


Beoordeling van uw reactie

De gemeente zal uw gemotiveerde reactie beoordelen.

Er kunnen zich dan twee situaties voordoen:

 1. U voldoet aan de gestelde criteria en heeft de hoogste score. De gemeente Utrecht beoordeeld u als meest geschikte potentiële huurder. De gemeente kan dan nadere informatie opvragen waaruit u kan aantonen dat u voldoet aan de gestelde criteria. Deze stukken dient u binnen 5 werkdagen op verzoek van de gemeente toe te sturen. De gemeente zal u uitnodigen voor een verificatiegesprek. Indien het verificatiegesprek positief is zal de gemeente u een huurvoorstel doen toekomen. Indien de als eerste geëindigde geïnteresseerde afvalt kan de gemeente besluiten de als tweede geëindigde geïnteresseerde uit te nodigen voor een verificatiegesprek, of de hele procedure opnieuw op te starten. 
 2. U voldoet niet aan de gestelde criteria of heeft niet de hoogste score. U maakt dan geen aanspraak op aanhuur van de ruimte en de gemeente zal u hierover informeren
 3. Bij gelijke scores worden partijen uitgenodigd op gesprek voor een nadere motivatie met betrekking tot hun plannen, toekomst visie voor de Loevenhoutsedijk gedurende de huurperiode.


Er meldt zich geen gegadigde binnen de gestelde termijn

Indien zich gedurende de hierboven gestelde reactietermijn van 20 dagen geen gegadigden melden blijft deze openbare selectie open en is de gemeente Utrecht gerechtigd een huurovereenkomst aan te gaan met de eerste gegadigde die zich meldt.


Vragen?

Bij vragen, neem contact op met Ans Sommers, Assetmanagers Sport via ans.sommers@utrecht.nl

 

Oppervlakte 186 m2
Capaciteit 0 personen
Aantal ruimtes 1 ruimtes
 • Locatiesoort:
  Openbare inschrijvingen ▪ Gemeente panden ▪ Sportaccommodaties
 • Activiteiten:
  Sporten
 • Bereikbaarheid:
  Nabij openbaar vervoer ▪ Eigen parkeergelegenheid