Beschrijving

**TERMIJN IS PER 10-11-2022 VERLOPEN. ER KAN NIET MEER WORDEN GEREAGEERD**


Te Huur


Datum publicatie: 20 oktober 2022


De gemeente Utrecht (‘’de gemeente’’) zoekt een huurder voor stuk grond rondom Loenenseboslaan , Utrecht (Depot Utrecht). Hiervoor schrijft de gemeente een openbare selectie uit. Op deze manier kunnen alle geïnteresseerden via een toetsbare en transparante selectieprocedure meedingen.


Objectinformatie

Adres: Loenenseboslaan in Utrecht grond rondom Depot Utrecht

Kadastrale kenmerken: Gemeente Utrecht , sectie VTN 00 F, nummer 7797.

Bestemming en gebruik: openbare ruimte, groene bestemming

Oppervlakte: ca. 1500 m² verhuurbaar vloeroppervlak, binnen het rode kader, zie afbeelding.

Deelverhuur mogelijk: nee.


Huurvoorwaarden


Huuringangsdatum:

Huurtermijn: 5 jaar gevolgd door aansluitende verlengingstermijnen van telkens 5 jaar.


Opzegtermijn: tenminste 12 maanden


Huurprijs: Ca. € 2000,- per jaar exclusief BTW, conform de Grondprijzenbrief. Bovendien moet een huurder voldoen aan de daarvoor gestelde criteria van de Kaderbrief Vastgoed van de Gemeente.

BTW: indien niet geopteerd kan worden voor een met BTW belaste huurprijs wordt de huurprijs ter compensatie van het financiële nadeel dat verhuurder hierdoor lijdt met een nader te bepalen percentage verhoogd


Servicekosten: niet van toepassing, de huurder sluit zelf voor eigen rekening en risico leveringsovereenkomsten en servicecontracten af.


Indexering: de huurprijs en servicekosten worden jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum verhoogd op basis van het CPI-prijsindexcijfer zoals wordt gepubliceerd door het CBS.


Betalingen: per kwartaal vooruit te voldoen.

Zekerheidsstelling: waarborgsom of bankgarantie ter grootte van een bruto kwartaalverplichting.


Opleveringsniveau: in de staat waarin het de ruimte zich op de huuringangsdatum bevindt.


Bijzondere huurvoorwaarden: De grond moet bij einde huur opgeleverd worden in de staat waarin het gehuurde zich op huuringangsdatum bevindt, dat wil zeggen graslandschap.


Huurovereenkomst: conform standaard model Gemeente Utrecht, met de daarbij behorende Algemene Bepalingen.


Voorbehoud: Bestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst, waarvan een Bibop procedure onderdeel kan uitmaken.Selectiecriteria

De gemeente Utrecht beoordeelt inschrijvingen op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria. De criteria zijn opgebouwd uit rand voorwaardelijke criteria (voldoet u niet aan één van deze criteria dan maakt u geen aanspraak op een aanbieding vanuit de gemeente Utrecht) en aanvullende criteria. Ten overvloede zij erop gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.


Randvoorwaardelijke criteria - Weging

Een initiatief op deze plek dient openbaar toegankelijk te zijn en ontmoeting te faciliteren - K.O.


Een initiatief in het Máximapark moet aantoonbaar gericht zijn op het inrichten en beheren van een groene plek op biologische wijze (zonder bestrijdingsmiddelen) - K.O.

Een initiatief dient een juridische organisatievorm te hebben namelijk een stichting of vereniging - K.O.

Een initiatief mag geen winstoogmerk hebben en er mag geen sprake zijn van bedrijfsmatige uitoefening van landbouw - K.O.

Een initiatief moet flexibel genoeg zijn om binnen de initiële termijn van 5 jaar op te starten - K.O.

Het initiatief moet de groene plek kunnen ontwikkelen op een schuin talud - K.O.

Een initiatief moet minstens een jaar bestaan en zich al bewezen hebben op minstens 1 andere locatie - K.O.

Een initiatief moet zelf zorgen voor alle benodigde vergunningen en eventuele aanpassing bestemmingsplan - K.O.


Aanvullende criteria

Het initiatief dient zo mogelijk een zo breed mogelijke groep te bedienen, met speciale aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ouderen, of mensen met een zorgbehoefte - 10%

Het initiatief heeft een focus op het verbouwen van eetbare/consumeerbare planten, of vruchten van planten - 40%

Het initiatief richt zich op het werven van vrijwilligers uit de buurt - 20%

Het initiatief heeft een vrijwilligersgroep die op flexibele wijze ingezet kan worden voor het onderhoud van het stuk grond - 30%


Wilt u aanspraak maken op aanbieding van verhuur?

Indien u in aanmerking wilt komen voor het huren van het object dan dient u uw interesse en onderbouwing uiterlijk voor 10 november, 09.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan maximapark@utrecht.nl , onder vermelding van ”Interesse huur Loenenseboslaan in Utrecht grond rondom Depot Utrecht”. Indien uw bericht na deze termijn wordt ontvangen, wordt u niet meer meegenomen als geïnteresseerde in de selectieprocedure. Het staat de gemeente vrij om op ieder moment de procedure te beëindigen en niet over te gaan tot een aanbieding van verhuur. U heeft in een dergelijk geval geen enkel recht op vergoeding van kosten en/of schade op welke wijze dan ook.


Beoordeling van uw reactie

De gemeente zal uw gemotiveerde reactie beoordelen.


Er kunnen zich dan twee situaties voordoen:

1. U voldoet aan de gestelde criteria en heeft het hoogste aantal punten op deze aanbieding. De gemeente Utrecht beoordeelt u daarmee als de meest geschikte potentiële huurder. De gemeente kan dan de stukken opvragen waaruit u kan aantonen dat u voldoet aan de gestelde criteria. Deze stukken dient u binnen 5 werkdagen op verzoek van de gemeente toe te sturen. De gemeente zal u uitnodigen voor een verificatiegesprek. Indien het verificatiegesprek positief is zal de gemeente u een huurvoorstel doen toekomen. Indien de als eerste geëindigde geïnteresseerde afvalt kan de gemeente besluiten de als tweede geëindigde geïnteresseerde uit te nodigen voor een verificatiegesprek, of de hele procedure opnieuw op te starten.

2. U voldoet niet aan de gestelde criteria of heeft niet de hoogste score. U maakt dan geen aanspraak op huur van de ruimte en de gemeente zal u hierover informeren.

Voor deze deelnemers bestaat de mogelijkheid om in rechte op te komen tegen dit bericht van afwijzing, uitsluitend door het aanhangig maken van een procedure in kort geding bij de Voorzieningenrechter in Utrecht. De termijn hiervoor is gesteld op twintig kalenderdagen na de verzenddatum van het bericht van afwijzing. Deze termijn is een vervaltermijn, waarna de deelnemers niet meer in rechte kunnen opkomen tegen de afwijzing.


Er meldt zich geen gegadigde binnen de gestelde termijn

Indien zich gedurende de hierboven gestelde reactietermijn van 20 kalenderdagen geen gegadigden melden blijft deze openbare selectie open en is de gemeente Utrecht gerechtigd een huurovereenkomst aan te gaan met de eerste gegadigde die zich meldt.

Vragen?

Bij vragen, neem contact op via maximapark@utrecht.nl.


Oppervlakte 2.000 m2
Capaciteit 0 personen
Aantal ruimtes 1 ruimtes
  • Locatiesoort:
    Openbare inschrijvingen ▪ Gemeente panden ▪ Moestuinen ▪ Terreinen