Beschrijving

**TERMIJN IS VERLOPEN PER 07-03-2024. ER KAN NIET MEER WORDEN GEREAGEERD**


Datum publicatie: 20-12-2023


Aan de rand van Hoograven en nabij de sportvelden is 202 m2 BVO /155 m2 VVO maatschappelijke ruimte beschikbaar. Voor het gebouw is voldoende parkeergelegenheid in het openbaar gebied.


De Vastgoedorganisatie van de gemeente Utrecht zoekt een huurder voor de maatschappelijke ruimtes aan de Verlengde Hoogravenseweg 37. Hiervoor schrijft de gemeente een openbare selectie uit. Op deze manier kunnen alle geïnteresseerden via een toetsbare en transparante selectieprocedure meedingen.


Objectinformatie

Adres: Verlengde Hoogravenseweg 37

Kadastrale kenmerken: Gemeente UTT00, sectie P, nummer 5835 G0

Oppervlakte: ca. 155 m² verhuurbaar vloeroppervlak 

Bestemming en gebruik: Artikel 12 Maatschappelijk.

De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • maatschappelijke voorzieningen;
 • de daarmee samenhangende, additionele horeca;
 • aan de activiteiten ondergeschikte en daarmee samenhangende kantoorruimte, met dien verstande dat zelfstandige kantoren niet zijn toegestaan
 • de bij de bestemming behorende verkeers-, parkeer- en groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, water, tuinen, erven en terreinen

Zie voor uitgebreide omschrijving het bestemmingsplan op www.Ruimtelijkeplannen.nl. 


Korte toelichting

Verhuurd: De Verlengde Hoogravenseweg 37 heeft twee bouwlagen. De begane grond is reeds verhuurd en wordt momenteel gebruikt door (beheerd) speeltuinwerk en de speel-o-theek vanuit Welzijn. 

Beschikbaar: De 1e verdieping (ca 155 m2 VVO) is beschikbaar voor verhuur via deze selectieprocedure.

Via de hoofdingang aan de voorzijde van het pand kom je direct in het trappenhuis die toegang biedt tot de 1e verdieping, zonder de overige ruimtes op de begane grond te betreden.

De entree aan de achterzijde van het pand, ter hoogte van de speeltuin, is niet toegankelijk voor de huurders van de eerste verdieping. 

De eerste verdieping heeft haar eigen sanitaire voorziening en een ruimte voor een pantry/ keukentje. Tevens zijn er enkele overige ruimtes zoals bergruimtes. Het pand is voorzien van zonneschermen. Er is geen airco aanwezig in het pand.


1 ruimte van ca. 5 x 7 m= 35 m2 

2 ruimtes van ca. 3,5 x 5 m = 17,5 m2 

1 ruimte van ca. 12 x 2 m = 48 m2


-----


Huurvoorwaarden

Huuringangsdatum: per 1 januari 2024

Huurtermijn: 5 jaar

Opzegtermijn: tenminste 12 maanden

Deelverhuur mogelijk: nee

Kostendekkende huurprijs: € 107 per m2/vvo per jaar excl. BTW

Kostprijsdekkende huurprijs, exclusief BTW: Indien een huurder voldoet aan de daarvoor gestelde criteria van de Kaderbrief Vastgoed van de Gemeente Utrecht is de kostprijsdekkende huurprijs van toepassing, zie Kaderbrief Vastgoed 2017

Kinderopvangorganisaties en gelijksoortige organisaties worden conform de kaderbrief gezien als ‘’overige’’ partijen. Er wordt een marktconforme huurprijs voor alle overige partijen gerekend, op basis van huurtaxatie.

BTW: indien niet geopteerd kan worden voor een met BTW belaste huurprijs wordt de huurprijs ter compensatie van het financiële nadeel dat verhuurder hierdoor lijdt met een nader te bepalen percentage verhoogd.

Servicekosten: nader te bepalen bedrag per m2 per jaar exclusief BTW, vaste vergoeding zonder nacalculatie. Voor zover bijkomende levering van zaken en diensten niet door de verhuurder worden verzorgd, dient de huurder zelf voor eigen rekening en risico rechtstreekse overeenkomsten af te sluiten.

Indexering: de huurprijs en servicekosten worden jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, verhoogd op basis van het CPI-prijsindexcijfer zoals wordt gepubliceerd door het CBS.

Betalingen: per kwartaal vooruit te voldoen.

Zekerheidsstelling: waarborgsom of bankgarantie ter grootte van een bruto kwartaalverplichting.

Opleveringsniveau: in de staat waarin het de ruimte zich op de huuringangsdatum bevindt.

Bijzondere huurvoorwaarden: het Gehuurde maakt onderdeel uit van een complex met meerdere huurders. Een huishoudelijk regelement zal van toepassing zijn op het gebruik. 

Huurovereenkomst: conform standaardmodel Gemeente Utrecht, gebaseerd op het ROZ-model 2015 in de zin van BW 7:230a, met de daarbij behorende Algemene Bepalingen.

Voorbehoud: bestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst, waarvan een Bibob-procedure en kredietwaardigheidscontrole onderdeel kan uitmaken.


 ----------


Selectiecriteria

De gemeente Utrecht beoordeelt inschrijvingen op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria. De criteria zijn opgebouwd uit randvoorwaardelijke criteria (voldoet u niet aan één van deze criteria dan komt u niet in aanmerking voor een aanbieding vanuit de gemeente Utrecht) en aanvullende criteria. Ten overvloede wijzen wij u erop gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.


Randvoorwaardelijke criteria

 1. Niet accepteren van de huurvoorwaarden zoals hierboven weergegeven en de huurovereenkomst conform het standaardmodel van de gemeente Utrecht - K.O
 2. Niet accepteren van het voorbehoud bestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst - K.O
 3. Geen positief advies voortvloeiend uit een eventuele Bibob-procedure of kredietwaardigheidscontrole - K.O
 4. Het (beoogde) gebruik voldoet niet aan het bestemmingsplan - K.O
 5. De functie in het gehuurde is niet passend op de locatie in combinatie met het speeltuinwerk op de begane grond, bekend is dat overlast kan worden verwacht in de omgeving en daardoor met succes bezwaar mogelijk is, dan wel dat de openbare orde en veiligheid in het geding komt - K.O
 6. Het geven van onvoldoende informatie (ook na vragen) - K.O


K.O. betekent ‘knock out’-criterium. (Voldoet u niet aan één van deze criteria, dan komt u niet in aanmerking voor een aanbieding vanuit de gemeente Utrecht.)


Aanvullende criteria en maximaal aantallen punten:

 1. Samenwerkingsverband, subsidie- of andere financieringsrelatie met de gemeente Utrecht t.b.v. een beleidsdoel of sociaal ondernemer waarbij meer dan 30% van de omzet bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken - 30 punten
 2. Bij een kostprijsdekkende huur: voldoen aan de gestelde criteria van de Kaderbrief Vastgoed van de Gemeente Utrecht waarbij de kostprijsdekkende huurprijs van toepassing is. Indien hier niet aan voldaan wordt, geldt de ‘marktconforme’ huurprijs - 30 punten
 3. De functie is aansluitend en passend bij het speeltuinwerk - 20 punten
 4. Door huurkandidaat gewenste afwijkende voorwaarden en condities ten opzichte van de objectinformatie - 5 punten (aftrek)

 

Wilt u aanspraak maken op aanbieding van verhuur? Indien u in aanmerking wilt komen voor het huren van het object, dan dient u uw interesse en onderbouwing kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan XXX via XXX, onder vermelding van ”Interesse huur Verlengde Hoogravenseweg 37”. Het staat de gemeente vrij om op ieder moment de procedure te beëindigen en niet over te gaan tot een aanbieding van verhuur. U heeft in een dergelijk geval geen enkel recht op vergoeding van kosten en/of schade op welke wijze dan ook.


Beoordeling van uw reactie

De gemeente zal uw gemotiveerde reactie beoordelen. Er kunnen zich dan twee situaties voordoen:

 1. U voldoet aan de gestelde criteria en heeft de hoogste score. De gemeente Utrecht beoordeelt u als meest geschikte potentiële huurder. De gemeente kan dan de stukken opvragen waaruit u kan aantonen dat u voldoet aan de gestelde criteria. Deze stukken dient u binnen 5 werkdagen op verzoek van de gemeente toe te sturen. De gemeente zal u uitnodigen voor een verificatiegesprek. Indien het verificatiegesprek positief is zal de gemeente u een huurvoorstel doen toekomen. Indien de als eerste geëindigde geïnteresseerde afvalt kan de gemeente besluiten de als tweede geëindigde geïnteresseerde uit te nodigen voor een verificatiegesprek, of de hele procedure opnieuw op te starten. 
 2. U voldoet niet aan de gestelde criteria of heeft niet de hoogste score. U maakt dan geen aanspraak op aanhuur van de ruimte en de gemeente zal u hierover informeren 


Voor deze deelnemers bestaat de mogelijkheid om in rechte op te komen tegen dit bericht van afwijzing, uitsluitend door het aanhangig maken van een procedure in kort geding bij de Voorzieningenrechter in Utrecht. De termijn hiervoor is gesteld op twintig kalenderdagen na de verzenddatum van het bericht van afwijzing. Deze termijn is een vervaltermijn, waarna de deelnemers niet meer in rechte kunnen opkomen tegen de afwijzing.


Er meldt zich geen gegadigde binnen de gestelde termijn

Nu zich gedurende de reactie termijn van 20 dagen geen gegadigden heeft gemeld, blijft deze openbare selectie open en is de gemeente Utrecht gerechtigd een huurovereenkomst aan te gaan met de eerste gegadigde die zich meldt.


Vragen?

Bij vragen, neem contact op met Het Makelpunt via makelpunt@utrecht.nl


Oppervlakte 155 m2
Capaciteit 0 personen
Aantal ruimtes 1 ruimtes
 • Locatiesoort:
  Openbare inschrijvingen ▪ Gemeente panden ▪ Kinderopvang ▪ Onderwijsruimtes ▪ Praktijkruimtes ▪ Religieuze ruimtes ▪ Welzijnsaccommodaties en buurthuizen
 • Activiteiten:
  Coaching ▪ Educatie ▪ Kinderopvang ▪ Ondernemen ▪ Religie ▪ Wijkactiviteiten ▪ (Woon) Zorg
 • Bereikbaarheid:
  Nabij openbaar vervoer ▪ Nabij snelweg